Defektoskopie

Měření tloušťky stěn nádrže

Defektoskopie - metoda je zařazena do oboru Nedestruktivní zkoušení (NDT).

Zásady pro měření tloušťky stěn ultrazvukem, kontaktní metodou na kovových i nekovových materiálech, jsou podrobně specifikovány v evropské normě ČSN EN 14127.

Pro naše potřeby je nutné, aby pracovník byl proškolen alespoň ve druhém stupni kvalifikace (může vyhodnocovat zkoušky a vystavovat protokol). Náš pracovník je samozřejmě řádně proškolen a vlastní certifikát.

Defektoskopii - zkoušku měření tloušťky stěn nádrže provádíme jednou za pět let a vystavujeme protokol s výsledky měření. Zákazník si muže následně porovnat úbytek materiálu dle protokolů za časovou periodu.

V normách je stanovena nezbytnost provedení této zkoušky jedenkrát za deset let, ale toto řešení je zcela nedostačující a když je nádrž řádně vyčištěna, není už finančně náročné tuto zkoušku provést.

Bio složky v palivech jsou mimořádně agresívní ke kovovým částem, kde opravu dochází k úbytku materiálu pláště a v tomto smyslu jsou na tom ještě hůře úkapové jímky, které jsou trvale vystaveny působení těchto látek a oplachové vody. Bohužel tyto jímky jsou vyhotoveny v dosti případech z pouze 3 mm silného kovového pláště. Z našeho pohledu mají pláště nádrží velké materiálové úbytky (koroze), kde nelze předpokládat dlouhodobou životnost.

V případech, kde tloušťka stěn pláště nádrže klesne pod 50 % její původní tloušťky z výroby, nelze tuto nádrž provozovat. Řešení tohoto problému je vložkování nádrží.