Zákony, vyhlášky a platné normy pro ČS

Proč jsou nutné revize ?

Pokud nedojde ke kontrole může následovat pokuta. Pokud dojde k nehodě a není doložena kontrola ČS může dojít až trestnímu stíhání.

Normy, zákony a vyhlášky týkající se čerpací stanice:

1.    Zákon 254/2001 Sb., (vodní zákon)

2.    Novela vodního zákona (Zákon o vodách 150/2010 Sb.)

3.    311/2006 Sb. Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)

4.    505/1990 Sb. Zákon o metrologii a související předpisy

5.    Vyhláška č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu

6.    Vyhláška 175/2011 Sb. – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb. O náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií a jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

7.    Vyhláška 246/2001 Sb.  O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

8.    Vyhláška 355/2002 - vyhláška, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů: znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu

9.    ČSN 650201 - Norma : hořlavé kapaliny: prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

10.    ČSN 650202 - Norma : hořlavé kapaliny: plnění a stáčení výdejní čerpací stanice

11.    EN 473 - nedestruktivní zkoušení – kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení - všeobecné zásady

12.    ČSN 736060 -Norma: čerpací stanice pohonných hmot

13.    ČSN 753415 - Norma: ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování

14.    ČSN 331500 - Norma: elektronické předpisy – revize elektrických zařízení

15.    ČSN EN ISO 16852 – Norma: protiexplozní pojistky – funkční požadavky, zkušební metody a omezení použití

16.    ČSN 75 09 05 - Norma: zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

 

Tabulka povinnosti provozovatele čerpací stanice

 Tabulka intervalů jednotlivých zkoušek