Revize tlakových nádob

Revize tlakových nádob zahrnuje: výchozí revize, periodické revize a zkoušky, zpracování evidence tlakových nádob, zpracování časových plánů revizí.

Revize čerpací stanice

Revize tlakových nádob

Společnost Revize N+V se soustředí také na revize tlakových (expanzních) nádob. Jedná se o revizi tlakových nádob stabilních skupiny A a B.
Naše společnost vlastní oprávnění od organizace TIČR Praha provádět tento druh revizí. Revize tlakových nádob provádíme dle ČSN 690012 a dalšími souvisejícími předpisy.

kontakt

Postup při revizích tlakových nádob

Výchozí revize tlakových nádob

Výchozí revize-nejedná se o provozní revizi, měla by být prováděna ihned po instalaci tlakové nádoby montážním technikem TNS. Provádí se před uvedením do provozu nových nádob, rekonstruovaných nebo opravených nádob, také u nádob, u nichž došlo ke změně použití nebo k přemístění.

Provozní revize

 • První provozní revize se provádí do 14-ti dnů od zahájení tlakové nádoby do provozu.
 • Další provozní revize se provádí nejdéle do jednoho roku, kde se přihlíží na stav tlakové nádoby (druh nádoby, její stáří, konstrukce, provozní tekutina a provozní podmínky).
 • Zásobníky LPG a chladící zařízení vyžadují provozní revizi jedenkrát za dva roky.

Provozní revize zahrnuje

vnější vizuální prohlídku nádoby za provozu, kontrolu umístění, ustavení nádoby, jejího označení a vystrojení. Ověřujeme funkci výstroje nádoby (tlakoměry, stavoznaky, pojistné ventily, odkalování, teploměry apod. Následuje porovnání údajů provozních manometrů s kontrolním, kontrola těsnosti šroubových a přírubových spojů. V neposlední řadě se provede kontrola vlastní dokumentace nádoby, vypracování revizní zprávy a provedení záznamu do dokladů tlakové nádoby.

Provozní revize vyžaduje

Revidovaná nádoba musí být pod tlakem, zdroj tlaku musí být v provozu, u vytápěných nádob musí být ohřev v provozu.
Vnitřní revize-provádí se nejdéle jedenkrát za pět let. Vnitřní revizi je nutno provést před a po rekonstrukcích a po opravách větších rozsahů nebo pokud byla tlaková nádoba delší dobu mimo provoz (déle než dva roky), pak i při jejím opětovném uvedení do provozu. Vnitřní revize se provádí při každém přemístění stabilní nádoby, výjimku mají nádoby pojízdné, přenosné, převozné a nádoby nově dodané při sezónním provozu před započetím sezony. Vnitřní revizi je nutno provést před změnou pracovní tekutiny nebo při zhoršení její jakosti. Dále pokud byla tlaková nádoba odstavena z důvodu trhlin, netěsností, deformací stěn nádoby, překročení max. teploty nádoby atd. U chladících zařízení se vnitřní revize provádí pouze před a po rekonstrukcích, opravách většího rozměru nebo byla-li nádoba odstavena z mimořádných důvodů.

Vnitřní revize tlakových nádob

Vnitřní revize zahrnuje vnější vizuální prohlídku nádoby za provozu, kontrolu umístění, ustavení nádoby, jejího označení a vystrojení. Ověřujeme funkci výstroje nádoby (tlakoměry, stavoznaky, pojistné ventily, odkalování, teploměry apod.) Následuje vnitřní vizuální prohlídka nádoby a provedení zkoušky těsnosti nádoby pracovní látkou nebo vodou dle výběru objednavatele. V neposlední řadě se provede kontrola vlastní dokumentace nádoby, vypracování revizní zprávy a provedení záznamu do dokladů tlakové nádoby.

Vnitřní revize vyžaduje:

 • nádoba musí být před revizí vyčištěna vně i uvnitř, všechny otvory musí být otevřeny, musí být odpojena od zdroje tlaku,
 • malé nádoby musí být demontovány a všechny jejich otvory otevřeny, výstroj nádoby musí být opravena a štítek nádoby čitelný.

Zkoušky těsnosti tlakových nádob

 • Po každé vnitřní revizi je nutno provést zkoušku těsnosti.
 • Dále je-li zjištěna netěsnost, pak se zkouška provede pro zjištění místa a rozsahu netěsnosti.
 • Zkoušku je nutno provést také po výměně zaválcovaných telesměnných trubek ve výměníku nebo nařídí-li ji orgán dozoru.
 • Zkouška těsnosti je prováděna pracovní látkou nádoby.

Tlaková zkouška tlakových nádob

Jak často?

 • Tlaková zkouška se provádí nejdéle jedenkrát za pět let od data provedení předešlé tlakové zkoušky, pokud v protokolu není uvedena kratší lhůta.
 • Pak po každé opravě, úpravě, rekonstrukci nádoby nebo pokud byla provozní přestávka nádoby delší než dva roky a na základě vnitřní revize je to nutné.
 • Tlaková zkouška se provádí dále po každém přemístění nádoby, kde výjimku mají nádoby pojízdné, přenosné, převozní a nově dodané, a kde je provedení tlakové zkoušky na základě vnitřní revize nutné.
 • Pokud byly překročeny limitní parametry, kde by mohlo dojít k poškození nádoby, musí se také provést tlaková zkouška.

Jak probíhá tlaková zkouška

Tlaková zkouška se provádí po vizuální kontrole nádoby z vnitřní strany a je prováděna vodou zkušebním přetlakem, kde nádoba je naplněna vodou, řádně odvzdušněna a natlakována na maximální pracovní přetlak, dále následuje zkouška těsnosti pracovní látkou.
Při tlakové zkoušce musí být nádoba umístěna v suchém prostředí a přístupná ze všech stran. Pokud toto nelze zajistit, musí být demontována, umístěna na podložce a musí být možno s ní otáčet. Teplota při provádění tlakové zkoušky nesmí klesnout pod +5 °C.

Příklad revize tlakové nádoby

Revize N+V, s.r.o. Hradec Králové

Rádi Vám poradíme a pomůžeme.
Působíme po celé ČR, kontaktujte nás.

Image