Vložkování nádrží

Proč vložkovat nádrže?

Plastový vak zamezí úniku media do zeminy.
Podzemní nádrž je poškozená vlivem koroze, ale díky plastovému vaku medium nevyteče do zeminy a tím bude zabráněno ekologické havárii.

vložkování nádrží

Vložkování, opláštění nádrží

Vyvložkování podzemních a nadzemních nádrží na ropné produkty a chemikálie je doporučeno proti úniku nebezpečných látek do okolí.

Vložkování nádrží se provádí jako prevence ekologických a ekonomických škod.

Ohledně vložkování nádrží dlouhodobě spolupracujeme se společností Fenotec. Tato společnost nabízí vysoce spolehlivé vaky do nádrží, které jsou již vyzkoušeny na našem trhu přes dvacet let. Jedná se o plastové vaky, jejichž materiál je odolný vůči působení ropných látek.

kontakt

Proč je nutné nádrž vyvložkovat?

Pokud je nádrž jednoplášťová a zároveň zevně nekontrolovatelná, tak tento stav odporuje Zákonu o vodách číslo 254/2001 Sb., může nastat nekontrolovatelný únik média do podzemních vod.

Vlastní vložkování nádrží spočívá v tom, že stávající nádrž se opatří vnitřním tedy druhým pláštěm z plastu - tzv. plastový vak. Vložkování je prováděno folií z plastické hmoty v souladu s ČSN 650201, ČSN 650202 a ČSN 753415 vložkami zahraniční výroby s garantovanou kvalitou materiálu a svarů.

V dřívějších dobách se montovaly jednoplášťové nádrže, u kterých nelze zabezpečit únik media do okolí. Tyto nádrže již nevyhovují platné legislativě. Pokud provozovatel těchto nádrží je chce dále provozovat, má několik možností:

  1. Nádrž nechat vyvložkovat ocelovým plechem, což je finančně nákladné a navíc dochází k výraznému vyhřátí původního pláště z důvodu svařování, což vede ke zkrácení životnosti nádrže. Další nevýhodou této metody je koroze nového pláště díky bio složkám v palivech.
  2. Koupit novou dvouplášťovou nádrž, což je velmi nákladné a navíc dnešní nádrže nejsou vyrobeny z tak silného ocelového materiálu jako v minulosti.
  3. Nádrž nechat vyvložkovat plastovým vakem, který plnohodnotně nahradí druhý plášť nádrže. Tato technologie je výhodná v ohledech jako jsou: výrazná finanční úspora, dlouhodobá životnost nádrže, stálá kontrola netěsnosti meziprostoru nádrže (prostoru mezi původním pláštěm a plastovým vakem).

Pracovní postup pro montáž plastového vaku (vložky)

Nádrž se vyčistí a zaměří. Dle naměřených hodnot objednáme speciální vak přímo u výrobce. Dále se provede kontrola nádrže, především defektoskopie, případně se nádrž vyspraví a vybrousí se nerovnosti stěn původního pláště nádrže.

Poté je nádrž vybavena vystýlkou z netkané textilie, která se upevní na původní plášť nádrže pomocí magnetu nebo lepidla.

Dále probíhá vlastní instalace plastového vaku, a to nafouknutím vaku a odsátím zbylého vzduchu z mezipláště (mezi plastovým vakem a původním ocelovým pláštěm). Plastový vak je přisát na původní stěně nádrže díky podtlaku. Tento podtlak je dále udržován Vakumatikem ASF, který bude stále hlídat podtlak mezipláště.

Vložkování nádrží ZAS Bečváry, Horní Kruty

Montáž signalizačního zařízení - Vakumatik ASF

K vložce se dodává signalizace ASF, tzn. že ocelová nádrž je neustále pod kontrolou, díky signalizačnímu zařízení se začne hlásit, pokud je porušen podtlak v meziprostoru nádrže (siréna začne vydávat zvukový signál).

Vakumatik ASF se skládá z podtlakové pumpy, čidla podtlaku, dvou diod (červené + zelené) a akustické sirény.
Funguje na principu stálé kontroly podtlaku v nádrži. Přístroj je hadičkami propojen s prostorem mezi nádrží a pláštěm vložky.
Pokud dojde v meziprosotru nádrže k úniku podtlaku, tak si tento přístroj nejprve snaží podtlak udržet (odsáváním) a když to není v jeho silách, tak se spustí siréna (rozsvítí se červená dioda a spustí se akustická siréna ). V tomto případě je nutné ihned zavolat servisního technika, protože pravděpodobně došlo k přisávání vzduchu, ke snížení nebo zrušení podtlaku. Příčinou může být protržení nebo malý otvor v plastovém vaku nebo v ocelové nádrži. Pro uživatele je důležité, aby přístroj byl neustále pod proudem (svítí zelená dioda). Pokud dojde ke krátkodobému výpadku proudu, nic se neděje, pumpa si podtlak vytvoří sama po opětovném zapnutí proudu. Pokud je výpadek proudu delší, může dojít i ke krátokodobému spuštění sirény (do 5-ti minut se vypne sama).
Pokud začne houkat siréna dlouhodobě (když je závada), sirénu je možné vypnout černým spínačem (páčkou) umístěným v levém dolním rohu přístroje.

Technické parametry vakumatiku

-napětí 230 V
-výkon pumpy 85 l za hodinu (odsát vzduch)
-hodnota podtlaku -80 mbar
-alarm se spouští při hodnotě -34 mbar
Tento přístroj splňuje veškeré normy pro použití v hořlavém prostředí.

Ukázka plastového vaku v nádrži

Vložkování nádrží provádí společnost Revize N+V

Rádi Vám poradíme a pomůžeme.
Revize N+V, s.r.o. Hradec Králové.

Image