Elektrorevize čerpací stanice

Turo revizi jsme schopni zprostředkovat za velmi přijatelnou cenu

 Kontakt

Revize el. zařízení A,B

revize elektro zařízení v souladu s normou ČSN 331500

(revize zařízení objektů třídy A+B do 1000V)

revize elektrického ručního nářadí v souladu s normou ČSN 331600
(revize všech typů elektrického ručního nářadí se zápisem na kartu)

odstranění závad zjištěných při revizích
(odstranění drobných závad, kde není potřeba závažných zásahů do elektro instalace či elektro přístrojů)

Revize hromosvodů A,B

 - revize hromosvodů v souladu s normou ČSN 331500

(revize hromosvodů objektů třídy A+B)

odstranění závad zjištěných při revizích
(odstranění drobných závad, kde není potřeba závažných zásahů do elektro instalace či elektro přístrojů).

Legislativa revizí elektrických zařízení

Revizní technik neodpovídá za to, že bude kontrola před uvedením do provozu nebo během provozu provedena, ale ručí svou odborností za kvalitní a důsledné provedení takové kontroly. Povinnost zajistit revizi či kontrolu vyplývá pro různé subjekty z různých zákonů. Ve vztahu zaměstnavatele a zaměstnance se jedná především o dodržení zásad bezpečnosti práce a o tzv. vyhledávání rizik podle zákoníku práce. Výrobci jsou u každého výrobku povinni zajistit výstupní kontrolu, kusovou zkoušku apod. především podle zákona o technických požadavcích na výrobky. Montážní firmy jsou povinny, ze zákona o odborném dozoru nad vyhrazenými technickými zařízeními (č. 251/2005 Sb.), zajistit revizi jimi dokončených instalací. Provozovatelé mají svou povinnost zakotvenu v tzv. energetickém zákoně (č. 458/2000 Sb.), kde je stanoven požadavek na udržování elektrického odběrného zařízení v souladu s platnými normami.

Revize elektrických zařízení

Smyslem provádění revizí elektrických zařízení je zjistit celkový stav těchto zařízení, upozornit na případná rizika a navrhnout řešení s ohledem na bezpečnost a zdraví osob a majetku. Povinnost provozovatele zajistit revize elektrických spotřebičů, elektrického ručního nářadí a elektrického zařízení vyplývá ze Zákoníku práce.

Prováděním revizí můžeme zabránit:

  • možnému poškození zdraví a majetku vadným spotřebičem,
  • vysokým postihům za nedodržení předpisů pro řízení a zajišťování bezpečnosti práce,
  • krácením pojistného plnění (v případě škodné události může pojišťovna žádat o doložení splnění všech zákonných podmínek),
  • vzniku požáru (omezit riziko),

Revize spotřebičů se vykonávají v souladu s normami ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610
Revize elektrického zařízení se vykonávají v souladu s normou ČSN 33 1500

Lhůty pravidelných kontrol a revizí (výpis z norem):

Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500.

Lhůta pro provedení pravidelné revize se stanoví z následující tabulky v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob nebo druhu prostředí v prostoru,  ve kterém je elektrické zařízení umístěno.

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí
druh prostředí (ČSN 33 0300) orientační přiřazení podle
ČSN 33 2000-3
lhůty 
v rocích
základní, normální AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní 5
venkovní, pod přístřeškem AB1 až AB3, AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace 4
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2 3
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu AG2, AG3, BE2, BE3 2
mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1
LHŮTY PRAVIDELNÝCH REVIZÍ STANOVENÉ PODLE DRUHU PROSTORU SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM OHROŽENÝCH OSOB
umístění elektrického zařízení orientační přiřazení podle normy lhůty 
v rocích
zděné, obytné a kancelářské budovy BD1 5
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení BA2, BD4 3
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) BD3, BD4 2
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 CA2 2
pojízdné a převozné prostředky --- 1
prozatímní zařízení staveniště --- 0,5
LHŮTY PRAVIDELNÝCH REVIZÍ ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANU PŘED ÚČINKY ATMOSFÉRICKÉ A STATICKÉ ELEKTŘINY
druh objetu orientační přiřazení podle normy lhůty
v rocích
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 BE2, BE3, CA2 2
ostatní všechny kromě BE2, BE3, CA2 5

Revize a kontroly elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1610:

LHŮTY PRAVIDELNÝCH KONTROL A REVIZÍ
skupina elektrických spotřebičů spotřebiče držené v ruce přenosné spotřebiče nepřenosné a připevněné
spotřebiče
kontrola revize kontrola revize kontrola revize
A vždy před jejich vydáním uživateli
B před použitím 1x za
3 měsíce
před použitím 1x za
3 měsíce
před použitím 1x za
6 měsíců
C před použitím 1x za
6 měsíců
před použitím 1x za
12 měsíců
před použitím dle    ČSN 33 1500
D 1x za
týden
1x za
12 měsíců
1x za
měsíc
1x za
12 měsíců
1x za
3 měsíce
dle
ČSN 33 1500
E 1x za
měsíc
1x za
12 měsíců
1x za
6 měsíců
1x za
24 měsíců
1x za
12 měsíců
dle
ČSN 33 1500
Vysvětlivky:
A  -  spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli.
B  -  spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.).
C  -  spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.
D  -  spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atp.).
E  -  spotřebiče používané při administrativní činnosti.

Spotřebič držený v ruce - přenosný spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, přičemž případný motor je nedílnou součástí spotřebiče.
Přenosný spotřebič - spotřebič, kterým se při práci manipuluje, nebo jiný než připevněný spotřebič o hmotnosti menší než 18 kg.
Nepřenosný spotřebič - spotřebič, který není přenosný nebo spotřebič, který je připevněn.
Připevněný spotřebič - spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem zajištěn na určitém místě.

Revize a kontroly elektrického ručního nářadí podle ČSN 33 1600:

LHŮTY PRAVIDELNÝCH REVIZÍ
skupina třída ochrany spotřebiče mezní revizní lhůty
A I
II a III
6 měsíců
12 měsíců
B I
II a III
3 měsíce
6 měsíců
C I
II a III
2 měsíce
3 měsíce
Vysvětlivky:
A - s nářadím se pracuje občas (do 100 hodin ročně).
B - s nářadím se pracuje často krátkodobě (100 - 250 hodin ročně).
C - s nářadím se pracuje dlouhodobě (více jak 250 hodin ročně).